Privacy statement

Dit is een privacyverklaring van CVIO, Centrum Voor Intuïtieve Ontwikkeling, Schapedijkje 2A, 9101ET Dokkum, Nederland, Ingeschreven in het KvK register onder nummer 01067052.

CVIO gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet-en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Dat staat verwoord in deze Privacy Statement.

 

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

CVIO verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens ‘alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’ Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.

Gegevens van onze klanten
Bij afname van CVIO diensten verwerken wij in ieder geval je (bedrijf)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en jouw e-mailadres, eventueel je bankrekeningnummer (bij directe overschrijving op onze rekening), btw-nummer en taalkeuze. Ook als je al een CVIO nieuwsbrief abonnement hebt, blijven we dit soort persoonsgegevens van je verwerken.

Gegevens van onze websitebezoekers
Van bezoekers van onze website worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina of aanmeldformulier van de opleidingen zelf invult, zoals je e-mailadres, naam en telefoonnummer.

Social Media uitingen
De gegevens die je zelf invult op Social Media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op Social Media worden door CVIO verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals je e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

 

Met welk doel verwerken wij jouw gegevens ?

Dienstverlening
CVIO verwerkt jou gegevens om onze diensten aan je te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen in incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal. Je gegevens worden in een dienstverlening/administratiesysteem pakket verwerkt.

Informeren
CVIO verwerkt jouw gegevens om hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval telefonisch). Je ontvangt informatie over jouw inschrijving, waarvoor je je niet kunt afmelden.

Marketing en verkoop activiteiten
Ook ontvang je informatie over gelijksoortige diensten van CVIO, zoals bijvoorbeeld bij-en nascholing, nieuwe diensten, blogartikels en activiteiten in onze CVIO community. Voor deze berichten kun je te allen tijde afmelden.

Voor alle duidelijkheid: Wij verkopen de persoonsgegevens van onze leden niet aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor hun direct marketing activiteiten.

Analyses & (markt)onderzoek
Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van CVIO en aan haar gelieerde ondernemingen te verbeteren. Ook kunnen wij jou vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant-of markt onderzoek om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hier aan mee wilt doen door toestemming te geven of niet.

Rapportage
CVIO verwerkt gegevens van klanten voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van analyses en rapportage worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt beken of campagnes effectief zijn. Gegevens van klanten worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt . Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele klanten bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd nieuwe klanten.

Contact met klant
Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen via e-mail, via Social Media, chat of andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen we medewerkers van CVIO laten zien dat er eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over dienstverlening, klachten, facturen en betalingen, indien je meedoet aan markt onderzoek en bij verkoop gesprekken.

Wettelijke verplichting
CVIO kan op grond van wet-of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijke onderzoek.

 

Maakt CVIO gebruik van cookies?

CVIO maakt bij het aanbieden van haar diensten op de website gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde  informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. We gebruiken uw IP adres voor verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen. Onze site bevat links naar andere sites en sites van (zakelijke)partners die niet tot CVIO behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor privacy praktijken noch de inhoud van zulke site.

 

Hoe gaan wij om met de beveiliging van gegevens?

CVIO zorgt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelingen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder anderen verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement, zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van CVIO zijn in te zien. Maar ook het up to date houden van software en het regelmatig testen van beveiligingsmaatregelingen hoort hierbij.

 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens.

 

Maakt CVIO bij verwerking van gegevens gebruik van diensten van derden?

CVIO maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurd pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: (online) Marketing, Markonderzoek, incasso, adverteren en analyseren van effectiviteit van advertenties, webanalyse en applicties/Saas-diensten waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van werving en selectie, klantenadministratie, klantenservice en marketing, mobiele app, telefonische contacten en bankverkeer.

Tevens is deze website beschermd met ReCaptcha en hierop zijn de Google Privacy Policy en Terms of Service van toepassing.

 

Verstrekt CVIO gegevens aan derden?

Nee. CVIO verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. CVIO kan echter op grond van wet-of regelgeving verplicht zijn om jou persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te vertrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een straf wettelijk onderzoek

 

Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van jou persoonsgegevens?

In het AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

Inzage gegevens
Je hebt recht op inzage van jouw gegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

Rectificatie gegevens
Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

Wissen gegevens
Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat jij jouw toestemming intrekt, omdat succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen; gedurende de periode van betwisting van de juistheid van de persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens wordt gewist, indien CVIO de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

Overdraagbaarheid gegevens
Je hebt het recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener, De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk aan een Excel-bestand, of zulle downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en dien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht,

Bezwaar tegen verwerking
Je hebt altijd het recht om, op grond van redenen die met jou specifieke situatie te maken hebben, bezwaar te maken tegen: de verwerking van persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader va de uitoefening van het openbaar gezag mocht CVIO die zijn toegekend en indien te verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van CVIO of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen.

Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals de profilering die betrekking heeft op de marketing .

Wil je gebruik maken van jouw rechten, dan doe je dat als volgt: je kan jou verzoek per e-mail sturen naar info@cvio.nl of per post een verzoek sturen naar :

Centrum Voor Intuïtieve Ontwikkeling
Schapedijkje 2a
9101ET DOKKUM
Nederland

Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: Inzage verzoek, rectificatie verzoek etc, en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer.

Binnen een maand na ontvangst van het verzoek krijg je een reactie

Voor vragen over deze privacy verklaring en over het beleid van CVIO kun je contact opnemen met: info@cvio.nl